Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                                   English

 

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

 

Mae Ynys Môn a Gwynedd Mind yn gallu darparu cyrsiau Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid.

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yw’r help a roddir ar unwaith i rywun sy’n profi  gofid meddwl. Mae Ynys Môn a Gwynedd Mind eisiau cynyddu nifer y rhai sy’n darparu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn y gymuned gyda’r nodau canlynol:

Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin iawn. Bydd un ymhob pedwar o bobl yn cael problem gyda iechyd meddwl bob blwyddyn. Er bod problemau Iechyd Meddwl mor gyffredin mae pobl yn parhau i’w camddeall ac nid ydynt yn cael eu trafod yn gyhoeddus yn aml. Pan fydd hyn yn digwydd, ac yn aml iawn yn y cyfryngau, fe’u trafodir yn anghywir, sy’n arwain ar ofn, gwarth a chamwahaniaethu. Mae hyn yn ei dro yn cadw unigolion rhag edrych am gymorth. Mae llawer o bobl yn anwybodus ac yn aml nid ydynt yn gwybod sut i ymateb.

Gall meddygon teulu, cwnselwyr ac aelodau o Dimau Iechyd Meddwl helpu pobl sydd â phroblemau Iechyd Meddwl. Fodd bynnag, megis yn achos damweiniau ac achosion meddygol brys, nid yw cymorth o’r fath bob amser ar gael pan fydd problem yn codi am y tro cyntaf. Dyma pryd y gall aelodau’r cyhoedd gynnig help ar unwaith a chynorthwyo rhywun i gael help priodol.

Mae Ynys Môn a Gwynedd Mind am ddysgu sgiliau i gynifer o bobl â sy'n bosib er mwyn creu cymuned lle mae’n dderbyniol i unigolion siarad yn agored am eu gofid meddwl heb ofni cael eu gwrthod neu gamwahaniaethu, gan hybu iechyd meddwl, lles ac adferiad da.

 

 

ASIST (Applied Suicide Intervention Skills Training)

 

Mae ASIST yn weithdy dau ddiwrnod rhyngweithiol mewn cymorth cyntaf hunan-laddiad. Mae ASIST yn dysgu’r cyfranogwyr i adnabod sefyllfaoedd pan all rhywun fod mewn risg o hunan-laddiad a gweithio gyda’r person i greu cynllyn sydd yn eu diogelu.   

 

Yn ystod y cwrs dau ddiwrnod bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i:

 

Cysylltwch gyda Ynys Môn a Gwynedd Mind er mwyn cael mwy o wybodaeth am unrhyw un o'n cyrsiau hyfforddi

Ffôn : 01286 685279

Ebost: info@monagwyneddmind.co.uk

 

 

Cyrsiau i ddod ....

MHFA - Mawrth 2020


ASIST - 2020