Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                                   English

 

Cyrsiau Hunan-Reoli

 

Mae llawer o bobl yn profi pryder, hwyliau isel, straen meddwl, diffyg hunan-barch neu ddicter. Gall methu dygymod â’r emosiynau hyn effeithio ar eich hunanhyder a chreu anawsterau yn eich bywyd.

 

Yn Mind Ynys Môn a Gwynedd mae ein cyrsiau wedi cael eu cynllunio i’ch helpu i ddeall yr hyn sy’n mynd ymlaen a newid eich bywyd er gwell. Mae pob cwrs yn cael eu rhedeg o fewn fframwaith Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) and yn cael eu rhedeg gan arweinwyr medrus a phrofiadol.

 

Mae’r grwpiau yn rhedeg am 2 awr bob wythnos dros gyfnod o saith wythnos ac meant ar gael mewn amryw o leoliadau ar draws Ynys Môn a Gwynedd nad oes stigma yn gysylltiedig â nhw. 

 

 

Beth allaf ei ddisgwyl?

Pan yn cymeryd rhan mewn cwrs Ymdopi â Bywyd gallwch ddisgwyl bod mewn grŵp bychan o 8 i 12 o bobl sydd yn profi problemau tebyg ac i ddysgu gyda’ch gilydd y sgiliau perthnasol a fydd yn eich galluogi i gael rheolaeth o’ch problemau a’ch bywyd mewn awyrgylch cyfeillgar, anffurfiol, anfygythiol ac anfeirniadol. 

 

Gan fod y cyrsiau yn cael eu rhedeg o fewn ffrawaith Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT), yn benodol byddwch yn edrych ar y berthynas sydd rhwng sut mae eich meddyliau yn cael effaith ar eich emosiynau a sut mae hyn yn cael ei arddangos yn eich ymddygiad. Weithiau nid yw ein ymddygiad yn effeithiol i’n helpu i gael beth rydym eisiau allan o’n bywyd ac mae’r cyrsiau yma yn gallu eich helpu i ddysgu a defnyddio sgiliau mwy effeithiol yn ogystal â bod yn gam cyntaf i gael ymwybyddiaeth o beth all fod yn mynd ymlaen yn eich bywyd.

 

Mae’r cyrsiau hefyd yn defnyddio dull o osod amcanion a datrys problemau, ac yn y sesiwn cyntaf byddwn yn gofyn i chi osod nôd a fyddai’n ddefnyddiol i chi i weithio arno yn ystod y saith wythnos ac y byddai’n eich helpu i symud ymlaen yn eich bywyd. Mae rhai o’r cyrsiau hefyd yn cyfuno ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar a gallwch ddewis o:

 

  • Mae Hyfforddiant Sgiliau Pendantrwydd yn edrych ar pam mae pobl yn cael trafferth i fod yn bendant ac yn helpu y rhai sy’n cymryd rhan i ddysgu’r sgiliau i ddelio â beirniadaeth, dweud na ac osgoi cael pobl yn cymryd mantais ohonynt.

 

  • Mae Meithrin Hunan-Barch yn galluogi y rhai sy’n cymryd rhan i ddeall sut y gall meddyliau a chredau arwain at ddiffyg hunan-barch. Bydd pobl yn dysgu sgiliau i wella hunanhyder ac ymarfer strategaethau i gynnal hunan-barch.

 

  • Mae Dygymod â Cholled a Newid Arwyddocaol yn galluogi y rhai sy’n cymeryd rhan i adnabod strategaethau i reoli’r teimladau anodd a all ddeilio o golledion megis ysgariad, gwahanu, profedigaeth, diweithdra, anafadiau ac afiechyd.

 

  • Mae Rheoli Pryder yn dysgu natur pryder a sut mae’n cael ei gynnal. Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn dysgu amrywiaeth o sgiliau ymarferol i helpu lleihau pryder.

 

  • Mae Rheoli Iselder yn galluogi y rhai sy’n cymryd rhan i ddeall y meddyliau, y teimladau a’r ymddygiad sy’n creu iselder gan ddatblygu sgiliau i newid y cychred hwn.

 

  • Mae Sgiliau Rheoli Straen Meddwl yn helpu pobl i adnabod achos ac effeithiau straen meddwl. Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn dysgu sgiliau ymarferol i’w helpu i reoli eu straen meddwl yn fwy effeithiol.

 

 Cyrsiau i ddod .....

Gwynedd:     Rheoli Iselder - Ionawr 2020

 

Ynys Môn:     Rheoli Iselder - Ionawr 2020

 

Gwynedd:     18-35 Rheoli Pryder - Ionawr 2020

 

I gael mwy o wybodaeth neu er mwyn arbed lle ar un o’r cyrsiau yma cysylltwch â ni ar 01286 685279 neu ebostiwch info@monagwyneddmind.co.uk